55% VOC natural hold pump hair spray

formula #: 10596-31B-1